Branding Veenendaal

Stichting Winkelstad Veenendaal, Ondernemend Veenendaal nemen samen met de gemeente gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de versterking van de gemeenschappelijke identiteit, het ‘merk Veenendaal’. De feitelijke uitvoering van promotionele activiteiten en evenementen wordt steeds meer door de afzonderlijke organisaties opgepakt. Daarmee gaat de promotie van Veenendaal een nieuwe fase in. Het zwaartepunt van de ontwikkeling van ‘het Merk’ Veenendaal ligt op het begin van het traject waarin de kernwaarden van Veenendaal moeten worden geïdentificeerd en de visuele vertaling daarvan per doelgroep wordt uitgewerkt.

De samenwerkingspartners hebben Marco van Hoek als brandmanager aangesteld. Zijn bedrijf City Consult heeft als onafhankelijk bureau veel ervaring met het begeleiden van gemeente en stakeholders bij het opstellen, organiseren en uitvoeren van citymarketing en gebiedsbranding.  Taken van de brandmanager:

  • Ontwikkeling strategie en overall merk Veenendaal op basis van Veenendaalse identiteit en DNA
  • Opstellen van een strategisch brandingsplan waarbij het belang van de relevante partijen en de samenhang goed wordt gepositioneerd.
  • Bewaken dat alle promotie past binnen het DNA en de identiteit van Veenendaal.

Om bovengenoemde bewaking en belangenafweging goed uit te kunnen voeren is de brandmanager actief op strategisch niveau en niet op uitvoeringsniveau.

Netwerken, acquisitie en Marketing gemeente Utrecht

Utrecht is goed op weg om gezonde verstedelijking te integreren in de ruimtelijke planvorming en uitvoering. Daarnaast is het zaak om de zichtbaarheid van de ontwikkeling van Utrecht als geheel intern en extern te vergroten. Hiervoor is er behoefte aan meer regie en zichtbaarheid op dit proces. Met andere woorden de ruimtelijke economische ambitie moet helder en eenduidig voor het voetlicht worden gebracht en dit vraagt om een duidelijke afstemming op het gebied van marketing en communicatie zowel intern als extern. Met de gekozen ontwikkelrichting moet ook in toenemende mate zichtbaar worden dat de stad zich steeds verder ontwikkelt als de gezonde, slimme en leefbare stad.

Om de regie op dit proces te organiseren en structureren heeft de gemeente in de vorm van Cityconsult een Aanjager aangesteld. Belangrijkste opgave voor deze Aanjager is (vanuit de bestaande Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU)) het uitlijnen en implementeren van het verhaal richting externe partijen (beleggers, ontwikkelaars, commerciële bedrijven die zich willen vestigen en subsidieverstrekkers) en alle initiatieven (congressen, beurzen, acquisitie).

Transitieplan zelfstandige marketingorganisatie Krimpenerwaard

Commissie de Wit heeft City Consult en het Citymarketing Collectief gevraagd het transitieplan voor de oprichting van een zelfstandige marketingorganisatie voor de gemeente Krimpenerwaard op te stellen en te begeleiden.

In 2015 is de gemeente Krimpenerwaard opgericht na een fusie van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist. Begin 2017 is er door de gemeenteraad een programmaplan gebiedspromotie vastgesteld. Daarin staat dat de gemeente Krimpenerwaard het voortouw wil nemen om de promotie voor de gehele Krimpenerwaard verder te professionaliseren. Met een grotere organisatie en een programmatische werkwijze, kunnen acties, samen met externe partijen, doelgerichter worden ingezet. Gezamenlijk kunnen ook nieuwe partijen en doelgroepen buiten de Krimpenerwaard benaderd worden.

Oprichting Marketingorganisatie Gorinchem

City Consult zal in opdracht van de gemeente Gorinchem de oprichting van een zelfstandige marketingorganisatie begeleiden. Deze organisatie gaat in overleg en in samenwerking met bestaande partijen in Gorinchem een marketing- en uitvoeringsplan uitwerken en uitvoeren.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partners wil het college van burgemeester en wethouders (B&W) Gorinchem verder ontwikkelen tot een aantrekkelijke, toekomstbestendige stad. Een stad waar mensen met plezier wonen en werken en waar bezoekers graag naartoe komen. Zowel in visie en beleid als in samenwerkingsstructuren wordt ingezet op een integrale benadering en aanpak. Een aanpak waarbij het verkrijgen van draagvlak een centrale plaats inneemt. Ook is er de nodige aandacht voor het op orde brengen van ‘het product’ en de positionering van de stad. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk opgestelde visie en strategie op de citymarketing medio 2017. Nu is het streven om een organisatiemodel centrumorganisatie/citymarketingorganisatie gereed te hebben, waar City Consult en het Citymarketing Collectief in ondersteunen.

Oprichting Citymarketing Collectief

Het Citymarketing Collectief is een netwerkorganisatie van onafhankelijk experts binnen citymarketing en gebiedsbranding. Wij delen graag onze kennis en expertise om de ontwikkeling van steden en gebieden te stimuleren. Als netwerkorganisatie houden we de overheadkosten zo laag mogelijk en leveren we graag onze expertise op maat. Bekijk het persbericht Citymarketing Collectief stelt zich verkiesbaar of neem een kijkje op www.citymarketingcollectief.nl.

Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei

Het Nationaal Park Heuvelrug is één van de belangrijkste sfeerbepalende elementen van de Utrechtse Heuvelrug. Niet alleen is de natuur een bepalende factor voor een goed woon-, werk- en ondernemers-klimaat, ook de vele tienduizenden toeristen en zakelijke bezoekers die de regio jaarlijks één of meerdere dagen bezoeken genieten van de natuur. Maar de natuur staat onder druk, en het water staat terrein-beherende organisaties en particuliere landgoedeigenaren aan de lippen: zonder aanvullende financiering is het niet mogelijk de natuur op het huidige niveau te blijven onderhouden en de faciliteiten voor publieke openstelling en (toenemend) toeristisch-recreatief gebruik in stand te houden. Samen met enkele vooraanstaande toeristisch-recreatieve ondernemers op de Heuvelrug wil Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei daarom een pilot doen om bezoekers en gebruikers van het Nationaal Park te vragen een vrijwillige bijdrage te doen voor het in stand houden van de natuur.

Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht heeft voor haar ambities en economische ontwikkelingen de behoefte aan een uitwerking van haar eigen gebiedsmarketing. Doel is om de verschillende beleidslijnen en kansen op elkaar af te stemmen. De gebiedsmarketing van Stichtse Vecht moet daarbij ingebed worden in de regionale profilering. Er wordt uitgegaan van een groeimodel. Hierbij wordt vanuit een netwerkbenaderingconcreet invulling gegeven aan een profiel waarin inwoners, ondernemers en andere partijen binnen Stichtse Vecht zich kunnen herkennen en wat aantrekkelijk is voor de gekozendoelgroepen.De gemeente neemt de regie over dit proces en City Consult is gevraagd omde gemeente daarbij te ondersteunen.City Consult stelteen plan van aanpakop, adviseert het multidisciplinaire projectteam en betrokken partijen over de weg die bewandeld moet worden en draagt zorg voor de uitvoering van het proces. Het bureautrekt hierin samen op met de projectleider en draagt haar taken aan het eind van de contracttermijn over aan de projectleider.

Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente moet zich helder profileren om haar ambities te kunnen realiseren. Die heldere profilering komt tot stand door verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en samen met de betrokkenen te komen tot één overkoepelend profiel waarin inwoners, ondernemers en andere partijen binnen Hof van Twente zich kunnen herkennen en wat aantrekkelijk is voor onze doelgroepen. Dit profiel is participatief vastgesteld door het betrekken van inwoners, bedrijven, verenigingen, instellingen, de gemeenteraad, medewerkers en andere betrokkenen. Vervolgens zal dit profiel concreet worden ingevuld door communicatie, productontwikkeling en beleid dat in lijn ligt met het profiel. Hof van Twente is hiervoor een project gestart en via ‘Dit is mijn Hof’ zijn de resultaten verzameld waarmee naar buiten kan worden getreden.

Impuls Lage Weide

Bedrijventerrein Lage Weide ligt aan de rand van Utrecht langs de A2 en is één van de oudste bedrijventerreinen van Nederland. Aanvankelijk vestigden zich er met name industriële ondernemers en bouwbedrijven, momenteel ligt het accent meer op logistiek en distributie. In 2016 bestond de Industrie vereniging Lage Weide (ILW) 50 jaar. ILW is sinds dit jubileumjaar bezig om samen met haar leden en stakeholders Lage Weide een impuls te geven. Marco van Hoek is als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een actieplan. De belangrijkste ingrediënten van het plan zijn het opstellen en uitvoeren van een actieplan en daarin gekoppeld een marketing en communicatieplan gericht op het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen en het verbeteren van de werkgelegenheid. Lees meer

Gemeente Arnhem

Marco ondersteunt de gemeente Arnhem met het herijken van de citymarketing visie. Daarnaast adviseert hij de gemeente bij het opzetten van de toekomstige citymarketing organisatie (CMO) en ondersteunt hij de coördinator Citymarketing van de gemeente.

Gemeente Apeldoorn

Marco heeft voor de gemeente Apeldoorn in samenwerking met externe en interne stakeholders de citymarketing visie en strategie opgesteld. Vervolgens heeft hij de gemeente geadviseerd bij het opzetten van de toekomstige citymarketing organisatie (CMO).

RO2

RO2 adviseert de publieke en semipublieke sector over hoe zij informatie over de fysieke leefomgeving optimaal kan ontsluiten, kan combineren, kan bewerken en eindgebruikergericht kan toepassen en presenteren.

Hierbij is de vraag van de klant altijd het uitgangspunt van onze advisering. RO2 werkt vanuit de overtuiging dat informatievraagstukken snel en doelmatig aangepakt kunnen worden door inzet van ICT, kennis van de inhoud en kennis van het speelveld. De inzet van ICT zien wij nadrukkelijk als middel en niet als doel.

Opdrachtgevers ervaren de samenwerking met RO2 als prettig, uitdagend en effectief. Onze partners en adviseurs zijn betrokken bij de publieke zaak en vinden dat de overheid altijd moet blijven streven naar “de goede dingen beter doen”. Lees meer

City Consult werkt samen met RO2 bij de ontwikkeling van serious games op het gebied van stedelijke ontwikkeling en beleid.

StrateGis

StrateGis is een innovatief bedrijf, dat integraal kijkt naar ruimtelijke ontwikkeling. StrateGis maakt gebruik van in eigen huis ontwikkelde ICT-instrumenten, zoals de Locatiescanner, Gebiedsontwikkelaar© en de 3D GeoViewer©, die met behulp van de steeds grotere hoeveelheid (big)data snel met goed communiceerbare en haalbare oplossingen komt gericht op ruimtelijke transformaties. De aanpak is de afgelopen acht jaar in meer dan 100 projecten tot stand gekomen en is toegepast voor enkele van de grootste en/of meest complexe projecten in Nederland, zoals Almere Schaalsprong en Stadshavens Rotterdam. Kort samengevat heeft onze aanpak voor de opdrachtgever de volgende voordelen: snellere planvorming, betere plannen, en draagvlak voor uw plan bij alle betrokken partijen. Daarnaast ontwikkelt StrateGis serious games om stakeholders bij stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling inzicht te geven in besluitvormings- en ontwikkelprocessen. Lees meer

City Consult werkt samen met StrateGis aan het uitbouwen van een internationaal netwerk van partners en activiteiten en ondersteunt StrateGis bij verschillende opdrachten in binnen- en buitenland.

Netwerk Citymarketing

Het Netwerk Citymarketing is een samenwerkingsverband van organisaties en personen, actief op het gebied van citymarketing en andere gebiedsgebonden marketingactiviteiten.
Door middel van netwerken, kennisuitwisseling en het uitreiken van een jaarlijkse citymarketingprijs draagt het Netwerk Citymarketing bij aan de professionalisering van het vakgebied. Het Netwerk Citymarketing vervult een brugfunctie tussen de publieke en private sector, zowel op lokaal als regionaal niveau. Het bevorderen van contacten tussen beroepsbeoefenaren, beleidsmakers en beïnvloeders uit deze sectoren en het uitwisselen en vergroten van kennis en informatie staan centraal in de activiteiten van het Netwerk.

Jaarlijks hoogtepunt is de Dag van de Citymarketing. Op dit evenement ontmoet de sector elkaar, zijn er topsprekers, wordt er veel kennis en ervaring uitgewisseld en worden de Netwerk Citymarketing Awards uitgereikt. City Consult heeft het Netwerk ondersteunt bij het coordineren en uitvoeren van de verschillende activiteiten, het verbeteren van de online media en het stroomlijnen van de organisatie.